NU HÄNDER DET! /// IT’S HAPPENING!

[In English further down]

NU HÄNDER DET!

Det bästa av två världar kommer att mötas i vintermörkret! Välkommen till en festival som vill sätta fokus på queerfeminism, antirasism, en värld utan gränser, antikapitalism, ryggdunk 4-ever, nervkittlande självkritik och kamp mot heterosexism, transfobi och funktionsnedsättningsförakt. Festivalen riktar sig till alla åldrar och är helt alkoholfri.

By day: QUEERFEMINISTISK SAMLING QFS är ett diskussionsforum där deltagarna själva bestämmer innehåll och form. Det hölls första gången den 8-9 juni 2013 i Stockholm och nu händer det igen! Mer info om samlingen som var och dokumentationen från den hittar du här på hemsidan. Vad vill du diskutera under den här samlingen? Skicka in dina frågeställningar redan nu till qfs@qfs.se!

By night: QUEERTOPIAFESTIVALEN Queertopiafestivalen är en queerfeministisk kulturfestival som hölls 2010, 2011 (Norberg) och 2012 (Nyköping). Nu blir det i en ny tappning. När QFS tar slut, tar Queertopia vid med musik, performance, poesi, diskodans och film. Typ. Beroende på vad du kan. VAD KAN DU/DIN KOMPIS/DIN KATT/DEN DU STALKAR/DIN STALKER? Skicka förslag till oss på qfs@qfs.se. Gärna innan den 15 november. Vår ekonomi tillåter tyvärr inget arvode.

✦ När: 7-9 Februari 2014
✦ Var: Sickla, Nacka kommun, Stockholms län. (Ca 10 min från Slussen.)
✦ Tillgänglighet: Mycket god. Stortoa finns och inga trösklar.
✦ Alkohol: Nej! Hela festivalen är alkoholfri.
✦ Åldersgräns: Ingen!
✦ Inträde: Inget! Men vill du skänka lite pengar får du gärna göra det till oss på 6175 (clearingnr) 374 247 838, Handelsbanken. ✦Boende: Kommer försöker fixas till de som behöver. Har du möjlighet att erbjuda boende eller behöver du boende under helgen, maila qfs@qfs.se.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

IT’S HAPPENING!

The best of two worlds will meet in the winter darkness! Welcome to a festival that wants to focus on queerfeminism, anti-racism, a world without borders, anti-capitalism back-pounding support 4-ever, nerve tickeling self-criticism and the struggle against heterosexism, transphobia and contempt for people with disabilites. The festival welcomes people of all ages and is entirely alcohol free.

By day: QUEEREMINIST GATHERING QFS is a discussion forum where the participants decide over the content and form. It was held the first time June 8-9 2013 in Stockholm and now it is happening again! You’ll find more information about the gathering that have been and the documentation (only in Swedish) from it on this website. What do you want to discuss at this gathering? Send in your questions now to qfs@qfs.se!

By night: THE QUEERTOPIA FESTIVAL The Queertopia Festival is a queer feminist culture festival that was held in 2010, 2011 (Norberg) and 2012 (Nyköping). Now it will be in a new guise. When QFS ends, Queertopia takes over with music, performance, poetry, disco dancing and movie. Sort of. Depending on what you can. WHAT DO YOU/YOUR FRIEND/YOUR CAT/THE ONE YOU ARE STALKING/YOUR STALKER KNOW? Send in your suggestions to us at qfs@qfs.se. Preferably before November 15. Unfortunately our economy does not allow payment.

✦ When: February 7-9 2014
✦ Where: Sickla, Nacka kommun, Stockholms län. (About 10 min from Slussen.)
✦ Accessability: Very good. Big toilette and no thresholds.
✦ Alcohol: No! The entire festival is alcohol free.
✦Age limit: None!
✦ Entrance: None! But if you want to donate us money you are most welcome to do so to our bank account at Handelsbanken, 6175 (clearingnr) 374 247 838.
✦ Accommodation: We will try to arrange this for those who need. Do you have a place for someone to stay or do you need accommodation during the festival, send us an e-mail to qfs@qfs.se.

VÅREN/SPRING 2013: Queer feminists, we’re calling you, please report to the front desk!

- english further down below -

Kontaktannons:
Känner du dig politiskt deprimerad? Känns det som att du arbetar i motvind och ständigt måste samla kraft för att orka med vardagen och för att rättfärdiga din existens som Queer? Känner du dig som en del av den queerfeministiska kampen? Finns den queerfeministiska kampen?

Vi är några personer med en queerfeministisk agenda som längtar efter att träffa likasinnade för djupa samtal, långa diskussioner med förhoppning om en världsomvälvande, ljusnande framtid tillsammans. Våra intressen är antirasism, en värld utan gränser, antikapitalism,
ryggdunk 4-ever, nervkittlande självkritik och kamp mot heterosexism, transfobi och
funktionshindersförakt.

Du är i vilken ålder som helst, självidentifierad, villig att utmana dig själv, inte konflikträdd och sugen på att skapa något stort. Det spelar ingen roll om du skriver debattartiklar i
dagstidningarna, är ute och demonstrerar på gatorna eller försöker förklara queerfeminism
för din mamma, du är lika viktig. Vi är lika viktiga. Känner du dig träffad?

Problemformulering:
Vi upplever att det förekommer queerfeministiska kamper på många olika håll, men att vi har för få arenor för samtal. Kanske är vår variation vårt starkaste redskap mot homogenisering
och normförtryck. Det finns ingen enad queerfeministisk rörelse, men vi har ett förslag:
låt oss träffas! Vi vill mötas för att göra kollage av våra olika bitar – en mosaik av strategier,
tankar och visioner.

Den 8-9 juni 2013 sker en Queerfeministisk Samling i Stockholm. Under två dagar träffas vi för att samtala. Formen
kommer att vara öppen och ni som deltar skickar på förhand in förslag på de ämnen och teman ni känner är intressanta att diskutera. Fokus kommer vara på diskussioner och samtal under
organiserade former och vi kommer dokumentera dessa dagar på ett sätt som vi arbetar fram tillsammans, med en idé om att det som kommer fram ska kunna vidareutvecklas och leva
vidare både hos de som deltar på samlingen och hos andra queerfeminister.

Avslut:
Vi tror på den kollektiva kraften och vill stärka den organisering som finns, underlätta och
inspirera till bredare samarbete, nya radikala visioner och en hållbar aktivism. Vi tror på en
queer solidaritet, en solidaritet i splittring och samförstånd. Allt är möjligt, men det blir
ingen revolution om vi inte gör den tillsammans!
Friendship is magic. Konflikt is magic.

___________________________________________________________________________________________________

Personal add:
Are you feeling politically depressed? Do you feel like you’re fighting an up-hill battle and
constantly need to store up energy in order to be able to get through your every day life and to justify your existence as Queer? Do you feel like you are a part of the queer feminist struggle? Does the queer feminist struggle even exist?

We are a few people with a queer feminist agenda who long to meet like-minded people for deep talks, long discussions with hope for a world-changing, brighter future together. Our
interests are anti-racism, a world without borders, anti-capitalism, back-pounding support 4-ever, nerve tickeling self-criticism and the struggle against heterosexism, transphobia and contempt for people with disabilites.

You are of any age, self-identified, willing to challenge yourself, unafraid of conflicts and crave to create something big. It doesn’t matter if you write opinion pieces in the newspapers, are out demonstrating in the streets or are trying to explain queer feminism to your mother, you are equally important. We are all equally important. Do you feel targeted?

Problem formulation:
Our experience is that there are queer feminist struggles in many different places, but that we have too few arenas for dialogue. Maybe our diversity is our strongest tool against
homogenization and norm-oppression. There is no unified queer feminist movement, but we have a suggestion: let us meet! We want to get together to make a collage of our different
pieces – a mosaic of strategies, thoughts and visions.

On June 8th and 9th 2013 a Queer Feminist Gathering will take place in Stockholm. During two days we will meet and talk. The form will be open and those who attend can in advance send in suggestions on topics and themes you believe are interesting to discuss. Focus will be on
discussions and talks under organized forms and we will document these days in a way we
decide together. Our idea is that the things that are brought up shall develop and live on both with those who attend the gathering and with other queer feminists.

Ending:
We believe in the force of the collective and we want to strengthen the organization that already exists, facilitate and inspire to broader collaborations, new radical visions and sustainable
activism. We believe in queer solidarity, a solidarity in fragmentation and cooperation.
Everything is possible, but there will be no revolution if we don’t create it together!
Friendship is magic. Conflict is magic.